Ochrana osobných údajov

Domov > Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť NOVAFENZ s.r.o., so sídlom: Nové Sady 167, 951 24 Nové Sady, IČO: 44072201 ako prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.highsecurityproducts.sk/

a v rámci nej vyhlasuje, že nezbiera osobné dáta formou žiadne druhu registrácie.

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: predajna@plotynovafenz.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

  • poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
  • poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
  • vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.